Διακοινοβουλευτική Διάσκεψη για τη Σταθερότητα, τον Οικονομικό Συντονισμό και τη Διακυβέρνηση στην ΕΕ, Βιέννη, 17-18 Σεπτεμβρίου 2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ
Δευτέρα, 17 Σεπτεμβρίου 2018

 

Συνεχίζονται σήμερα στη Βιέννη, οι εργασίες της Διακοινοβουλευτικής Διάσκεψης για τη Σταθερότητα, τον Οικονομικό Συντονισμό και τη Διακυβέρνηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), οι οποίες πραγματοποιούνται το πλαίσιο της κοινοβουλευτικής διάστασης της τρέχουσας εξάμηνης Αυστριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ . Τη Βουλή των Αντιπροσώπων εκπροσωπούν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού, κ. Αβέρωφ Νεοφύτου, ο Αναπληρωτής Πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, κ. Νίκος Τορναρίτης και η Αναπληρώτρια Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, κα Σκεύη Κούτρα-Κουκουμά.

Ο κ. Τορναρίτης, σε παρέμβασή του κατά τη συζήτηση του θέματος των επενδύσεων, της καινοτομίας και της εκπαίδευσης ως κινητήριων μοχλών για μια πιο ανταγωνιστική Ευρώπη, τόνισε την καίρια σημασία τους στην οικονομική ανάπτυξη, την ευημερία και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Ο Ορίζοντας Ευρώπη, το επταετές Πρόγραμμα-Πλαίσιο Έρευνας και Καινοτομίας της Επιτροπής, όπως ανάφερε ο βουλευτής, στοχεύουν στην ενίσχυση της επιστημονικής και τεχνολογικής βάσης, στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας, στην αντιμετώπιση των σημαντικότερων παγκόσμιων προκλήσεων, καθώς και στην εξασφάλιση της βιώσιμης ανάπτυξης της ΕΕ. Η πρόταση της Επιτροπής να αυξηθεί η χρηματοδότηση της Ένωσης σε 100 δισ. ευρώ κατά τα έτη 2021-2027, αποτελεί, πρόσθεσε, θετικό βήμα προς τα εμπρός, αλλά χρειάζονται περισσότεροι πόροι για να γεφυρωθεί το σημερινό χάσμα στη χρηματοδότηση των επενδύσεων στην Ευρώπη.

Ο κ. Τορναρίτης χαιρέτισε την πρόταση της Επιτροπής για καλύτερη χρήση των συνεργειών μεταξύ του ένατου προγράμματος πλαισίου της ΕΕ και των άλλων σχετικών προγραμμάτων και χρηματοδοτικών μέσων της Ένωσης, με στόχο τη μείωση των αλληλοεπικαλύψεων, την απλούστευση της πρόσβασης και τη μείωση της γραφειοκρατίας. Είναι, τόνισε, πρωταρχικής σημασίας να επανεξεταστούν οι κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων, προκειμένου να καταστούν περισσότερο φιλικοί προς την καινοτομία και να ενισχυθούν οι συνέργειες αυτές.

Η Κύπρος, ανέφερε, ως χώρα που αναγνωρίζει τη σημασία του επόμενου προγράμματος πλαισίου της ΕΕ, ζητά τον ενεργό ρόλο των κρατών μελών της Ένωσης τόσο στη διαδικασία στρατηγικού σχεδιασμού, όσο και στην εφαρμογή του μελλοντικού προγράμματος. Ο κ. Τορναρίτης τόνισε την ανάγκη όπως οι βασικές κατευθυντήριες αρχές της αριστείας, της εστίασης στη διακρατικότητα και της σαφούς προστιθέμενης αξίας της ΕΕ, παραμείνουν και στο επόμενο πρόγραμμα. Τέλος, πρόσθεσε ότι είναι σημαντικό το επόμενο πρόγραμμα να είναι πιο απλοποιημένο και καλύτερα δομημένο από το τρέχον.

Ακολουθεί πιο κάτω το γραπτό κείμενο της παρέμβασης του κ. Τορναρίτη:

Θέμα: “Επενδύσεις, Καινοτομία και Εκπαίδευση ως κινητήριοι μοχλοί για μια πιο ανταγωνιστική Ευρώπη”

Αναμφισβήτητα, η έρευνα, η καινοτομία και η εκπαίδευση είναι οι κυριότεροι κινητήριοι μοχλοί για την οικονομική ανάπτυξη, την ευημερία και τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη», το επταετές Πρόγραμμα-Πλαίσιο Έρευνας και Καινοτομίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στοχεύει να συμβάλει στην ενίσχυση της επιστημονικής και τεχνολογικής βάσης, στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας, στην αντιμετώπιση των σημαντικότερων παγκόσμιων προκλήσεων καθώς και στην εξασφάλιση της βιώσιμης ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η πρόταση της Επιτροπής να αυξηθεί η χρηματοδότηση της ΕΕ σε 100 δισ. ευρώ κατά τα έτη 2021-2027 αποτελεί θετικό βήμα προς τα εμπρός αλλά χρειάζονται περισσότεροι πόροι για να γεφυρωθεί το σημερινό χάσμα στην χρηματοδότηση των επενδύσεων στην Ευρώπη και να προωθηθεί η ισότιμη ένταξη.

Χαιρετίζουμε την πρόταση της Επιτροπής για καλύτερη χρήση των συνεργειών μεταξύ του ένατου προγράμματος πλαισίου της ΕΕ και των άλλων σχετικών προγραμμάτων και χρηματοδοτικών μέσων της ΕΕ, μειώνοντας έτσι τις αλληλεπικαλύψεις, απλουστεύοντας την πρόσβαση και μειώνοντας τη γραφειοκρατία. Για το σκοπό αυτό, έχει πρωταρχική σημασία να επανεξεταστούν οι κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων προκειμένου να καταστούν περισσότερο φιλικοί προς την καινοτομία και να ενισχυθούν οι συνέργειες αυτές.

Ως χώρα που αναγνωρίζει τη σημασία του επόμενου προγράμματος-πλαισίου της ΕΕ, ζητάμε τον ενεργό ρόλο των κρατών μελών στη διαδικασία στρατηγικού σχεδιασμού καθώς και στην εφαρμογή του μελλοντικού προγράμματος.

Είναι εξαιρετικά σημαντική η αρχή της αριστείας, η εστίαση στη διακρατικότητα και η σαφής προστιθέμενη αξία της ΕΕ να παραμείνουν οι βασικές κατευθυντήριες αρχές στο επόμενο πρόγραμμα. Είναι επίσης σημαντικό το επόμενο πρόγραμμα να είναι απλούστερο και καλύτερα δομημένο από το τρέχον πρόγραμμα.

Η επένδυση στην έρευνα και την καινοτομία είναι επένδυση στο μέλλον της Ευρώπης.

Ήρθε η ώρα η Ευρώπη να διαμορφώσει το μέλλον της στη νέα εποχή.